Tag: นิทานเจ้าตู่


นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 13 Bug

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 13 Bug

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 12 Administrator VS Root

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 12 Administrator VS Root

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 11 Virus VS Linux

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 11 Virus VS Linux

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 10 Avast

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 10 Avast

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 9 กว่าจะเป็น Linux

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 9 กว่าจะเป็น Linux

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 8 Closed Source - Open Source

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 8 Closed Source - Open Source

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 7 Preload

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 7 Preload

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 6 ขนข้อมูลจาก NTFS

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 6 ขนข้อมูลจาก NTFS

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 5 อะไรคือการจัดเรียงข้อมูล

Linux

นิทานเจ้าตู่ (Ubuntu) : ตอนที่ 5 อะไรคือการจัดเรียงข้อมูล

มากกว่า 8 ปีที่ผ่านมา