ลอง Deploy Symfony 7 ไปยัง DigitalOcean

Web Development

ลอง Deploy Symfony 7 ไปยัง DigitalOcean

บทความนี้แนะนำการ Deploy แอปพลิเคชัน Symfony บน DigitalOcean โดยใช้ Ubuntu และ Nginx

ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา

4 min read

ในบทความนี้ผมจะพูดถึงการ Deploy Symfony ไปยัง Droplet บน DigitalOcean โดย OS ที่ใช้จะเป็น ubuntu เพราะน่าจะง่ายที่สุดละ (จริงๆ มันมี tutorials เยอะดี 😀) และใช้ nginx เป็น Web Server สาเหตุที่ไม่ใช้ apache เพราะผมไม่ชอบ syntax มันเลย ค่อนข้างชอบ syntax ของ nginx มากกว่า รู้สึกอ่านง่ายดี

มาพูดถึง Symfony กันหน่อยเผื่อใครไม่รู้จัก ตัว Symfony ก็เป็น Framework นึงจากฝั่ง PHP ส่วน ซึ่งผมก็มีบางงานที่ต้อง Deploy ก็เลยถือโอกาสมาเขียนเป็นบทความไว้ เผื่อใครกำลังจะหาวิธีการ Deploy อยู่พอดี อาจจะนำวิธีการที่ผมนำเสนอในบทความนี้ไปใช้ต่อได้ บวกกับผมก็จดไว้กันลืมอะแหละ ก็เลยมาเขียนเป็นบทความซะเลย

วิธีการนี้ก็อาจจะดูเป็นวิธีการที่ tranditional สักหน่อย (ใช้คำซะหรูเชียว) ยุคนี้มันต้อง Deploy ด้วย Container กันแล้ว ก็เอาไว้ก่อนละกัน เอาแบบบ้านๆ ไปก่อนนะ 😅

ผมขอข้ามวิธีการสมัครและสร้าง Droplet ใน DigitalOcean ไปเลยนะครับ เราเข้าสู่ขั้นตอนการ remote เข้าเครื่องเพื่อจัดการ server กันเลย

Setup Server

เริ่มด้วยการ remote เข้าไปที่ server ด้วย ssh

Remote to server

ใช้คำสั่ง ssh เพื่อเชื่อมต่อกับ server โดยวิธีการก็จะเป็น

ssh root@your_server_ip
ssh connection to server
ssh connection to server

เมื่อเข้ามาแล้ว ก็จะได้หน้าตาแบบนี้

ssh connection to server
ssh connection to server

Create new user

ผมจะมาสร้าง user ใหม่ไว้ใช้ใน server กันก่อน เพราะไม่อยากจะใช้ root ตลอดเวลาขนาดนั้น

สร้าง user ใหม่ ด้วยคำสั่ง

adduser bandit
add user
add user

กรอก password

add password
add password

กรอก password อีกครั้ง

retype password
retype password

เพิ่ม fullname ให้กับ user

add fullname
add fullname

ตอบ y เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้องมูล user

confirm information
confirm information

Add privileges to user

เพิ่มสิทธิ์ให้ user ใหม่ มีสิทธิ์เทียบเท่ากับ root

usermod -aG sudo bandit
add user sudo
add user sudo

Copy ssh key

คัดลอกไฟล์ .ssh จาก user root ไปยัง user ที่เราสร้างใหม่ด้วย เพื่อจะได้ remote เข้าเครื่องโดยใช้ user ที่เราสร้างใหม่

rsync --archive --chown=bandit:bandit ~/.ssh /home/bandit
copy .ssh
copy .ssh

Enable Firewall

allow ssh ด้วยคำสั่ง ufw allow OpenSSH

ufw allow OpenSSH
ufw allow OpenSSH

เปิดใช้งาน firewall ด้วยคำสั่ง ufw enable

ufw enable
ufw enable

ดูสถานะ firewall ด้วยคำสั่ง ufw status

ufw status
ufw status
ufw status
ufw status

จากนั้นก็พิมพ์คำสั่ง exit เพื่อตัดการเชื่อมต่อกับ server

disconnect from server
disconnect from server

ssh by new user

ต่อมาเราจะมาลอง Remote เข้า server ด้วย user ใหม่ ที่เราเพิ่งสร้างไป

ssh bandit@your_server_ip
ssh connection to server
ssh connection to server
login with new user
login with new user

Upgrade package

หลังจากสร้าง user ใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็ update package ซะหน่อย ด้วยคำสั่งที่คุ้นเคย

sudo apt-get update -y && sudo apt-get upgrade -y
update apt package
update apt package
update apt package successful
update apt package successful

Install Nginx and PHP

ต่อมาถึงขั้นตอนการติดตั้ง nginx กับ PHP

Add ondrej/php repository

เราจำเป็นต้อง add ppa:ondrej/php เพราะ ubuntu ไม่มี php 8.3 แบบ official

โดยเริ่มจากการพิมพ์คำสั่ง sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php เพื่อเพิ่ม ppa:ondrej/php

add ppa:ondrej/php
add ppa:ondrej/php
add ppa:ondrej/php
add ppa:ondrej/php
add ppa:ondrej/php successful
add ppa:ondrej/php successful

จากนั้น พิมพ์คำสั่ง sudo apt update เพื่อ update package

add ppa:ondrej/php successful
add ppa:ondrej/php successful
add ppa:ondrej/php successful
add ppa:ondrej/php successful

จากนั้นติดตั้ง nginx กับ PHP

sudo apt install nginx php8.3-common php8.3-cli php8.3-fpm php8.3-{curl,bz2,mbstring,intl,xml,mysql,zip,intl}
install nginx and php
install nginx and php

ตอบ y เพื่อยืนยันการติดตั้ง

install nginx and php
install nginx and php

จากนั้นก็รอ

installing nginx and php
installing nginx and php

ติดตั้งเรียบร้อย

installing nginx and php successful
installing nginx and php successful

allow nginx on firewall

หลังจากที่ติดตั้งเสร็จ เราจำเป็นต้องเปิด firewall สำหรับ nginx ด้วย ทำได้ด้วยการพิมพ์คำสั่ง sudo ufw allow 'Nginx HTTP'

ufw allow 'Nginx HTTP'
ufw allow 'Nginx HTTP'

ถ้าเราลองเปิด browser แล้วเข้าที่ IP ของ server ก็จะเห็นว่า nginx สามารถใช้งานได้แล้ว

nginx is work!
nginx is work!

config nginx

มาถึงขั้นตอนการ config site สำหรับ nginx

เริ่มด้วยการ copy ไฟล์ default ไปเป็นอีกชื่อนึงที่เราอยากได้ ในที่นี้ผมตั้งชื่อว่า demo-symfony.9mza.net

sudo cp /etc/nginx/sites-available/default /etc/nginx/sites-available/demo-symfony.9mza.net
cp config sites-available default to demo-symfony.9mza.net
cp config sites-available default to demo-symfony.9mza.net

จากนั้นทำการแก้ไขไฟล์ที่เราเพิ่ง copy มา

sudo vim /etc/nginx/sites-available/demo-symfony.9mza.net
edit config demo-symfony.9mza.net
edit config demo-symfony.9mza.net

ผมแก้ไขไฟล์ประมาณนี้ มีแค่เพิ่ม php เข้าไป

demo-symfony.9mza.net
demo-symfony.9mza.net

ไฟล์เต็มๆ

##
# You should look at the following URL's in order to grasp a solid understanding
# of Nginx configuration files in order to fully unleash the power of Nginx.
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/
# https://www.nginx.com/resources/wiki/start/topics/tutorials/config_pitfalls/
# https://wiki.debian.org/Nginx/DirectoryStructure
#
# In most cases, administrators will remove this file from sites-enabled/ and
# leave it as reference inside of sites-available where it will continue to be
# updated by the nginx packaging team.
#
# This file will automatically load configuration files provided by other
# applications, such as Drupal or Wordpress. These applications will be made
# available underneath a path with that package name, such as /drupal8.
#
# Please see /usr/share/doc/nginx-doc/examples/ for more detailed examples.
##
 
# Default server configuration
#
server {
	listen 80 default_server;
	listen [::]:80 default_server;
 
	# SSL configuration
	#
	# listen 443 ssl default_server;
	# listen [::]:443 ssl default_server;
	#
	# Note: You should disable gzip for SSL traffic.
	# See: https://bugs.debian.org/773332
	#
	# Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
	# See: https://bugs.debian.org/765782
	#
	# Self signed certs generated by the ssl-cert package
	# Don't use them in a production server!
	#
	# include snippets/snakeoil.conf;
 
	root /var/www/html;
 
	# Add index.php to the list if you are using PHP
	index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;
 
	server_name demo-symfony.9mza.net;
 
	location / {
		# First attempt to serve request as file, then
		# as directory, then fall back to displaying a 404.
		# try_files $uri $uri/ =404;
		try_files $uri /index.php$is_args$args;
	}
 
	location ~ ^/index\.php(/|$) {
    fastcgi_pass unix:/var/run/php/php8.3-fpm.sock;
 
 
    fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.*)$;
    include fastcgi_params;
 
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $realpath_root$fastcgi_script_name;
    fastcgi_param DOCUMENT_ROOT $realpath_root;
    internal;
 
  	}
 
	location ~ \.php$ {
    	return 404;
  }
 
	error_log /var/log/nginx/project_error.log;
 access_log /var/log/nginx/project_access.log;
 
 
	# pass PHP scripts to FastCGI server
	#
	#location ~ \.php$ {
	#	include snippets/fastcgi-php.conf;
	#
	#	# With php-fpm (or other unix sockets):
	#	fastcgi_pass unix:/run/php/php7.4-fpm.sock;
	#	# With php-cgi (or other tcp sockets):
	#	fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
	#}
 
	# deny access to .htaccess files, if Apache's document root
	# concurs with nginx's one
	#
	#location ~ /\.ht {
	#	deny all;
	#}
}
 
 
# Virtual Host configuration for example.com
#
# You can move that to a different file under sites-available/ and symlink that
# to sites-enabled/ to enable it.
#
#server {
#	listen 80;
#	listen [::]:80;
#
#	server_name example.com;
#
#	root /var/www/example.com;
#	index index.html;
#
#	location / {
#		try_files $uri $uri/ =404;
#	}
#}

จากนั้นทำการ unlink sites-available default

sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
unlink default config
unlink default config

ทำการลิงก์ sites-available เป็น sites-enabled

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/demo-symfony.9mza.net /etc/nginx/sites-enabled/
link new config
link new config

sudo nginx -t เพื่อตรวจสอบ syntax

nginx syntax is ok
nginx syntax is ok

sudo systemctl reload nginx เพื่อทำการ reload nginx

reload nginx
reload nginx

เปลี่ยน permission ของ directory html ให้เป็น 775

chmod html
chmod html

สร้างไฟล์ index.php ขึ้นมาเพื่อทดสอบ

create index.php
create index.php
create index.php
create index.php

เมื่อสร้าง เมื่อบันทึกเสร็จแล้ว มาลองทดสอบใน browser

ถ้าขึ้นแบบนี้ก็เป็นอันใช้ได้

phpinfo()
phpinfo()

สำหรับบทความนี้ขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อน เพราะรู้สึกว่าเหมือนจะยาวละ ไว้เรามาต่ออีกทีใน Part 2 โดยจะมาลุยกันต่อในเรื่อง Composer, Database, Symfony ละ แล้วเจอกันครับ

Reference

Tags:

Symfony PHP Ubuntu Nginx DigitalOcean

บทความอื่นๆ

ดูความที่คุณอาจจะสนใจ ได้จากบทความข้างใต้นี้