Tag: Swift


Swift: การรับมือกับค่า nil ด้วย Optional

Programming

Swift: การรับมือกับค่า nil ด้วย Optional

nil คือประเภทของตัวแปรประเภทหนึ่ง เพื่อเก็บค่าที่ไม่มีค่า เอ๊ะ! ยังไง มาลองดูในบทความนี้กัน

10 เดือนที่ผ่านมา

Swift: Protocols

Programming

Swift: Protocols

ประกาศคุณสมบัติของ Type ที่ต้องการให้ Conform กับ Protocol นั้นๆ

12 เดือนที่ผ่านมา

Swift: Closures

Programming

Swift: Closures

กลุ่มโค้ดที่ทำงานร่วมกันโดยไม่ต้องสร้างฟังก์ชัน

12 เดือนที่ผ่านมา

Swift: Extensions

Programming

Swift: Extensions

ในบทความนี้เรามารู้จักกับ Extensions ซึ่งเป็นตัวช่วยในการเพิ่มความสามารถให้กับ Swift Class, Struct, Enum, Protocol

12 เดือนที่ผ่านมา

Swift: iOS Programmatic UI

Programming

Swift: iOS Programmatic UI

สร้าง iOS Project ด้วย UIKit แบบไม่ใช้ Storyboard

12 เดือนที่ผ่านมา

Dependency Injection คืออะไรกันน้อ!?

Programming

Dependency Injection คืออะไรกันน้อ!?

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา