การแก้ปัญหา hydration error ใน Next.js (React)

Web Development

การแก้ปัญหา hydration error ใน Next.js (React)

ใน Next.js จะมีการทำ Pre-rendering ซึ่งเวลาเราใช้งานอาจจะเกิดปัญหา hydration error ได้ ในบทความนี้เราจะมาดูวิธีแก้กัน

10 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

Table of Contents

useEffect

แน่นอนว่าพอใช้ useEffect มันก็จะทำงานฝั่ง Client จากนั้นเราก็ค่อย render สิ่งที่เราอยากให้ทำงานจากฝั่ง Client เท่านั้น

import { useState, useEffect } from "react";
 
export default function App() {
 const [isClient, setIsClient] = useState(false);
 
 useEffect(() => {
  setIsClient(true);
 }, []);
 
 return <h1>{isClient ? "This is never prerendered" : "Prerendered"}</h1>;
}

next/dynamic

ถ้าใครที่ใช้ Next.js อยู่แล้ว จะมี next/dynamic ติดมากับ Next.js อยู่แล้ว สามารถนำไปใช้ได้เช่นกัน

import dynamic from "next/dynamic";
 
const NoSSR = dynamic(() => import("../components/no-ssr"), { ssr: false });
 
export default function Page() {
 return (
  <div>
   <NoSSR />
  </div>
 );
}

Reference

Tags:

React Next.js