มาลองใช้ Promise และ Async/Await ใน React กัน

Web Development

มาลองใช้ Promise และ Async/Await ใน React กัน

10 เดือนที่ผ่านมา

2 min read

Table of Contents

จากบทความ async/await และ promise ใน JavaScript คืออะไร ใช้งานยังไง คราวนี้เรามาลองเอามาใช้งานใน React กันบ้าง ซึ่งวิธีการใช้งาน ก็ไม่ได้ยากอะไร มาลองดูกันเลย

Fetch function

โดยผมจะสร้าง function ที่ใช้สำหรับ fetch data จาก https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1 โดยอันนึงจะเป็นแบบ Promise และอีกอันจะเป็นแบบ Async

Promise

const fetchPromiseTodo = () => {
 return new Promise((resolve, reject) => {
  const url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1";
 
  fetch(url)
   .then((response) => {
    if (!response.ok) {
     throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
    }
    return response.json();
   })
   .then((data) => {
    resolve(data);
   })
   .catch((error) => {
    reject(error);
   });
 });
};

Async/Await

const fetchTodoAsync = async () => {
 const url = "https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1";
 
 try {
  const response = await fetch(url);
 
  if (!response.ok) {
   throw new Error(`HTTP error! Status: ${response.status}`);
  }
 
  const data = await response.json();
  return data;
 } catch (error) {
  throw error;
 }
};

Use in React

ต่อมาเราจะมาลอง fetch data ใน React กัน โดยผมจะใช้ hook 2 ตัว คือ useEffect สำหรับ fetch และ useState สำหรับเก็บค่าที่ได้จากการ fetch

Promise

import React from "react";
import { useEffect, useState } from "react";
 
export default function Test() {
 const [todo, setTodo] = useState(null);
 
 useEffect(() => {
  fetchPromiseTodo()
   .then((data) => {
    setTodo(data);
   })
   .catch((error) => {
    console.log("failed to fetch data", error);
   });
 }, []);
 
 console.log(todo);
 
 return <div></div>;
}

Async/Await

import React from "react";
import { useEffect, useState } from "react";
 
export default function Test() {
 const [todo, setTodo] = useState(null);
 
 useEffect(() => {
  const fetch = async () => {
   const res = await fetchTodoAsync();
   setTodo(res);
  };
 
  fetch();
 }, []);
 
 console.log(todo);
 
 return <div></div>;
}

Result

โดยผลลัพธ์ที่เราจะได้ก็จะเป็น JSON หน้าตาประมาณนี้ ก็เอาไปแสดงใน React ต่อได้เลย

Result
Result

จะเห็นว่าพอใช้ Async/Await ทำให้ code เราดูอ่านง่ายขึ้นมากๆ

Tags:

React JavaScript