PHP: Include และ Require

Web Development

PHP: Include และ Require

มากกว่า 1 ปีที่ผ่านมา

1 min read

ในภาษา PHP คำสั่ง include และ require ใช้ในการนำไฟล์อื่นมาใช้งานในไฟล์ PHP อื่นๆ โดยทั้งสองคำสั่งนี้มีความคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างในการจัดการกับการล้มเหลว

include

คำสั่ง include จะขึ้นคำเตือนว่าไฟล์ที่นำเข้ามาใช้มีปัญหา แต่จะยอมให้สคริปต์อื่นดำเนินการต่อไปได้

require

ในขณะที่คำสั่ง require จะขึ้นคำเตือนและหยุดการทำงานของสคริปต์ทันที ถ้าไฟล์ที่นำเข้ามาใช้งานไม่สามารถใช้งานได้

ดังนั้น หากคุณต้องการให้สคริปต์ดำเนินการต่อแม้ว่าไฟล์จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้ คุณควรใช้คำสั่ง include หากคุณต้องการให้สคริปต์หยุดและแสดงข้อผิดพลาดหากไม่สามารถนำไฟล์มาใช้งานได้ คุณควรใช้คำสั่ง require

Include One, Require Once

ทั้งคู่ include และ require มีการเรียกใช้ไฟล์ที่เหมือนกันหลายครั้ง แต่คำสั่ง include_once และ require_once จะเรียกใช้ไฟล์ที่เหมือนกันเพียงครั้งเดียว

usecase ที่ใช้กันบ่อยๆ ก็อย่างเช่น ทำ Layout

ตัวอย่าง

<?php
require_once 'header.php';
require_once 'sidebar.php';
require_once 'footer.php';

ซึ่งถ้าเราใช้ include แทน require ก็จะทำให้เกิดปัญหา คือ ถ้าเราเรียกไฟล์ header.php มา 2 ครั้ง ก็จะเกิดปัญหา คือ มันจะเรียกไฟล์ header.php มา 2 ครั้ง ซึ่งเราไม่ต้องการ

Tags:

PHP