การติดตั้ง Composer ใน Linux

Web Development

การติดตั้ง Composer ใน Linux

ประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

Composer เป็นตัวจัดการ Package ในภาษา PHP ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า ถ้าอยากติดตั้งและใช้งาน ต้องทำอย่างไรบ้าง ซึ่งในตัวอย่างผมลองเฉพาะ Ubuntu แต่ Distro อื่นๆ น่าจะใช้ได้เหมือนกัน

🧲 ดาวน์โหลดและติดตั้ง

เปิดเทอร์มินัล (Terminal) และรันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อดาวน์โหลดสคริปต์ติดตั้ง Composer

php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

ตรวจสอบความถูกต้องของสคริปต์ติดตั้งด้วยคำสั่งนี้

php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === 'dac665fdc30fdd8ec78b38b9800061b4150413ff2e3b6f88543c636f7cd84f6db9189d43a81e5503cda447da73c7e5b6') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

📦 ติดตั้ง Composer

รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง Composer

php composer-setup.php

หลังจากการติดตั้งเสร็จสิ้น รันคำสั่งนี้เพื่อลบสคริปต์ติดตั้ง

php -r "unlink('composer-setup.php');"

⚙️ ตั้งค่า Path

sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Tags:

PHP