ทำ Modal โดยไม่ใช้ Library

Web Development

ทำ Modal โดยไม่ใช้ Library

3 เดือนที่ผ่านมา

2 min read

Table of Contents

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Awesome Modal</title>
 </head>
 <body>
  <dialog id="awesome-modal">
   <p>
    You know what? You can do modal with native HTML DOM API without using
    any libraries. 🥳
   </p>
   <button id="hide-modal">Close</button>
  </dialog>
 
  <button id="show-modal">Show Modal</button>
 
  <script>
   const awesomeModal = document.getElementById("awesome-modal");
   const showModalButton = document.getElementById("show-modal");
   const cancelButton = document.getElementById("hide-modal");
 
   function openCheck(dialog) {
    if (dialog.open) {
     console.log("Dialog open");
    } else {
     console.log("Dialog closed");
    }
   }
 
   showModalButton.addEventListener("click", () => {
    awesomeModal.show();
   });
 
   cancelButton.addEventListener("click", () => {
    awesomeModal.close();
   });
  </script>
 </body>
</html>

Styling with TailwindCSS

มาลอง style ด้วย TailwindCSS

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Awesome Modal</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
 </head>
 <body class="h-screen flex justify-center items-center">
  <dialog id="awesome-modal" class="w-1/2 h-1/2 bg-blue-50 border-blue-500 border-4 rounded-xl p-5">
   <p class="text-2xl mb-10">
    You know what? You can do modal with native HTML DOM API without using
    any libraries. 🥳
   </p>
   <button class="px-3 py-2 bg-blue-500 text-white rounded" id="hide-modal">Close</button>
  </dialog>
 
  <button class="px-3 py-2 bg-blue-500 text-white rounded" id="show-modal">Show Modal</button>
 
  <script>
   const awesomeModal = document.getElementById("awesome-modal");
   const showModalButton = document.getElementById("show-modal");
   const cancelButton = document.getElementById("hide-modal");
 
   function openCheck(dialog) {
    if (dialog.open) {
     console.log("Dialog open");
    } else {
     console.log("Dialog closed");
    }
   }
 
   showModalButton.addEventListener("click", () => {
    awesomeModal.show();
   });
 
   cancelButton.addEventListener("click", () => {
    awesomeModal.close();
   });
  </script>
 </body>
</html>

Result

Reference

Tags:

HTML TailwindCSS