macOS

การ Clear Caches บน macOS

การ Clear Caches บน macOS

21 มกราคม 20231 นาที
0
การ Clear Caches บน macOS
Table of Contents

เวลาที่เราใช้งาน macOS ไปนานๆ มันจะเก็บข้อมูลต่างๆ ไว้ใน Caches ของระบบ และมันจะทำให้เราเห็นว่า Storage ของเราเต็มไปเรื่อยๆ และเราจะต้องทำการ Clear Caches ของระบบเพื่อให้ Storage ของเราว่างขึ้น

Open Finder

เปิด Finder ขึ้นมา

Go to Folder

เปิด Finder แล้วไปที่ Folder ตามนี้

Bash Logo
~/Library/Caches/ /Library/Caches/ /System/Library/Caches/
Tags:Caches

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น