การเปลี่ยน Datepicker ของ Ant Design ให้เป็น Thai Locale สำหรับ Next.js (App Router)

Web Development

การเปลี่ยน Datepicker ของ Ant Design ให้เป็น Thai Locale สำหรับ Next.js (App Router)

สำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยน Locale Datepicker ของ Ant Design ให้เป็นภาษาไทย ใน Next.js (App Router) มาดูวิธีการทำกันเลย

2 เดือนที่ผ่านมา

1 min read

มันเกิดมาจากที่ผมได้ลองใช้ Ant Design ใน Next.js แล้วเกิดอยากใช้เปลี่ยน Datepicker ของ Ant Design ให้เป็นภาษาไทย มันทำยังไงกันนะ ครั้นจะจดไว้ ก็เก็บไว้อ่านคนเดียว เอามาเขียนเป็นบทความเลยละกัน เผื่อใครที่อยากจะเปลี่ยน Datepicker ของ Ant Design ให้เป็นภาษาไทย จะได้ดูได้ที่นี่เลย (แต่ Docs ก็มีนะ 😁)

เตรียม Poject

Create Next.js

มาสร้าง Next.js Project กันก่อน

npx create-next-app antd-locale-demo

โดยผมจะใช้ชื่อ Project ว่า antd-locale-demo และเลือก option ตามนี้

Setup antd

npm install antd @ant-design/nextjs-registry --save

Config root layout app/layout.tsx

ทำการ Wrap layout ด้วย AntdRegistry

import React from "react";
import { AntdRegistry } from "@ant-design/nextjs-registry";
 
const RootLayout = ({ children }: React.PropsWithChildren) => (
 <html lang="en">
  <body>
   <AntdRegistry>{children}</AntdRegistry>
  </body>
 </html>
);
 
export default RootLayout;

ลองใช้ Datepicker

"use client";
 
import React from "react";
import th from "antd/es/date-picker/locale/th_TH";
import dayTh from "dayjs/locale/th";
import dayjs from "dayjs";
import buddhistEra from "dayjs/plugin/buddhistEra";
import { DatePicker } from "antd";
 
dayjs.extend(buddhistEra);
dayjs.locale(dayTh);
 
const buddhistLocale: typeof th = {
 ...th,
 lang: {
  ...th.lang,
  fieldDateFormat: "BBBB-MM-DD",
  fieldDateTimeFormat: "BBBB-MM-DD HH:mm:ss",
  yearFormat: "BBBB",
  cellYearFormat: "BBBB",
 },
};
 
export default function HomePage() {
 return <DatePicker locale={buddhistLocale} onChange={onChange} />;
}

ผลลัพธ์ที่ได้ ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้

ถ้าลองเพิ่ม onChange เพื่อแสดงค่าที่ได้ก็จะเป็น

import { DatePicker, DatePickerProps } from "antd";
 
export default function HomePage() {
 const onChange: DatePickerProps["onChange"] = (_, dateStr) => {
  console.log("onChange:", dateStr);
 };
 return <DatePicker locale={buddhistLocale} onChange={onChange} />;
}

Tags:

Next.js Ant Design