การติดตั้ง Mail บน Linux แต่ละสาย

Linux

April 01, 2020

mail

การติดตั้ง Mail บน Linux แต่ละสาย

ตระกูล Arch

sudo pacman -S mailutils

ตระกูล Debian

sudo apt install mailutils

ตระกูล OpenSUSE

sudo zypper install mail

ตระกูล RedHat

sudo dnf install mailx